Rfegulamin

KUSHTET DHE KUSHTET E DISPOZITA TIST DISTANCS S SER SH SERRBIMEVE web-s-design.de

1 §
Përkufizimet

Termat e përdorur në rregullore nënkuptojnë:

Adresa e postës elektronike të shërbimit
Artikulli – një deklaratë koncize me shkrim mbi shtesat dietike ose pajisjet mjekësore të disponueshme për shitje në Poloni, që përmban në veçanti elementë të tillë si përshkrimi i përbërjes, përshkrimi i vetive, përshkrimi i funksionimit, mënyra e përdorimit, vlerësimi i performancës, informacioni për vendin ku ju mund të blini produktin, dhe gjithashtu një referencë (lidhje) në faqen e internetit ku mund të blini produktin,
Formularin – formularin e aplikimit në dispozicion në Uebfaqe, duke i mundësuar Përdoruesit të regjistrohet në Uebfaqe dhe të krijojë një Llogari Përdoruesi,
Konsumatori – një person fizik i cili, në Marrëveshjen e Shërbimit, vepron për qëllime që nuk lidhen drejtpërdrejt me biznesin ose veprimtarinë e tij profesionale;
Llogari – Profili i përdoruesit i krijuar me regjistrim, me anë të të cilit ai mund të postojë Artikuj me përmbajtje grafike duke përdorur një formë të veçantë, për botim automatik në Uebfaqe;
Palë e tretë – një person fizik, person juridik, si dhe një njësi organizative që nuk është person juridik, dispozitat specifike të së cilës japin aftësi juridike, e cila nuk është përdorues;
Rregulloret – këto rregullore për sigurimin e shërbimeve në distancë;
Shërbimi – uebfaqe e disponueshme në www.web-s-design.de, përmes së cilës Përdoruesi mund të përdorë Shërbimin;
Faqja / t – Administratori dhe Përdoruesi i Uebfaqes;
Faqja e shërbimit – faqja e internetit www.web-s-design.de;
Marrëveshje për sigurimin e Shërbimit – një kontratë nën të cilën Administratori i Uebfaqes merr përsipër të sigurojë Shërbimin për Përdoruesin falas, të lidhur në distancë, dmth si pjesë e një sistemi të organizuar të lidhjes së kontratave në distancë, pa praninë fizike të njëkohshme të Palëve, me përdorimin e vetëm të një ose më shumë mjete të komunikimit në distancë (përmes faqes në internet) deri në përfshirjen e përfundimit të kontratës;
Shërbimi – shërbimi i ofruar falas nga Administratori i Uebfaqes për të ngritur dhe mirëmbajtur një Llogari të Përdoruesit në Uebfaqe, me anë të së cilës Përdoruesi mund të postojë Artikuj falas së bashku me çdo përmbajtje grafike të dhënë, të cilat publikohen automatikisht në Uebfaqe;
Përdorues – një person fizik që ka një llogari, i cili është 18 vjeç dhe ka aftësi të plotë juridike (përfshirë Konsumatorin), si dhe një person juridik ose një njësi organizative që nuk është person juridik, dispozitat e veçanta të të cilit japin aftësinë juridike;
Administratori i faqes në internet – web-s-design.de
Përmbajtja grafike – foto ose grafikë të siguruar me artikullin nga Përdoruesi që paraqet produktin me të cilin lidhet artikulli.

2 §
Dispozitat e përgjithshme

Rregulloret përcaktojnë rregullat e sigurimit të Shërbimit në distancë.
Të drejtat e pronësisë intelektuale ndaj përmbajtjes që nuk sigurohet nga Përdoruesi në Uebfaqe, veçanërisht të drejtat e autorit dhe pronën industriale në fushën e emrit, domenit dhe logotipit të Uebfaqes, si dhe elementeve grafikë, verbalë dhe verbal-grafikë të saj (p.sh. paraqitja), Softueri i faqes në internet dhe të drejtat e bazës së të dhënave janë të mbrojtura ligjërisht dhe u jepen administratorit të faqes në internet ose entiteteve me të cilat administratori i faqes së internetit ka lidhur marrëveshje të përshtatshme.
Administratori i Uebsajtit ndërmerr hapa për të siguruar që Uebfaqja të funksionojë si duhet, në masën që rezulton nga njohuritë aktuale teknike dhe merr përsipër të heqë çdo parregullsi në një mënyrë të përshtatshme që janë raportuar siç duhet nga Përdoruesit, Palët e Treta ose identifikuar nga Administratori i Uebsajtit .
Përdoruesi garanton që çdo përmbajtje që ai i siguron Administratorit të Uebfaqes nuk shkel të drejtat e palëve të treta, përfshirë të drejtat ekskluzive.

3
Rregullat për përdorimin e faqes në internet

Përdoruesi është i detyruar në veçanti të:

përdorni Uebfaqen në një mënyrë që nuk ndërhyn në funksionimin e saj, përfshirë përmes përdorimit të softuerit ose pajisjeve specifike,
përdorni çdo përmbajtje të postuar në Uebfaqe në mënyrë të tillë që të mos ketë kopjim ose dublikim, pjesërisht ose tërësisht, të elementeve të Uebfaqes, të mbrojtur nga të drejtat ekskluzive, në veçanti informacione, përmbajtje, të dhëna, fotografi, fotografi, vizatime , ikona, përshkrime, artikuj dhe shenja mallrash.

4 §
Përfundimi i Marrëveshjes për ofrimin e Shërbimeve dhe rregullat për ofrimin e Shërbimeve

Përdoruesi mund të publikojë një Artikull të siguruar nga Përdoruesi në Uebfaqe, të cilit mund t’i bashkëngjitet Përmbajtja grafike. Publikimi i Artikullit bëhet pa pjesëmarrjen e Administratorit të Uebfaqes, dmth Administratori i Uebfaqes ofron vetëm mjetet dhe sipërfaqen e serverit brenda Llogarisë së Përdoruesit, me përdorimin e të cilave Përdoruesi fut në mënyrë të pavarur përmbajtjen dhe përmbajtjen grafike, të cilat më pas shfaqen automatikisht në Uebfaqe.
Kontrata për sigurimin e Shërbimit do të lidhet kur Përdoruesi të marrë postën elektronike të referuar në paragrafin 8 më poshtë.
Për të përfunduar Marrëveshjen për sigurimin e Shërbimit përmes Uebfaqes, duhet të futni në Uebfaqe dhe më pas të plotësoni Formularin të paktën në masën e treguar nga udhëzimet në Formular, duke ndërmarrë hapa të mëtejshëm teknikë bazuar në informacionin në dispozicion në formën.
Formulari për përfundimin e Marrëveshjes së Shërbimit mund të plotësohet në 24 orë në ditë, të gjitha ditët e javës.
Ju mund të kontaktoni Administratorin e Uebfaqes duke përdorur formularin e kontaktit në faqen e Uebfaqes 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
Dërgimi i të dhënave që përmbahen në Formular (dërgimi i Formularit) dhe përfundimi i Marrëveshjes së Shërbimit janë të mundshme vetëm pas pranimit të këtyre rregulloreve dhe pëlqimit të Përdoruesit për t’i dhënë Llogarinë të disponueshme atij para skadimit të periudhës 14-ditore për tërheqje nga Marrëveshja e Shërbimit.
Një kusht i domosdoshëm për përfundimin e Marrëveshjes së Shërbimit është sigurimi i saktë i të dhënave në Formular. Në rast të ndonjë dyshimi të Administratorit të Uebfaqes për saktësinë e të dhënave të dhëna nga Përdoruesi, Administratori i Uebfaqes i verifikon këto të dhëna, për shembull duke kontaktuar Përdoruesin. Nëse është e pamundur të kontaktoni Përdoruesin ose të verifikoni të dhënat e dhëna nga Përdoruesi për arsye që i atribuohen Përdoruesit, Administratori i Uebfaqes nuk përfundon një Marrëveshje Shërbimi.
Menjëherë pas shqyrtimit dhe verifikimit të formularit, Përdoruesi merr një e-mail që konfirmon të gjithë elementët thelbësorë të Marrëveshjes së Shërbimit të përfunduar. Me dërgimin e mesazhit të përmendur në fjalinë paraardhëse, Llogaria e Përdoruesit aktivizohet.
Artikulli (së bashku me çdo përmbajtje grafike) të postuar nga Përdoruesi duke përdorur një formë të veçantë të dhënë si pjesë e Llogarisë së Përdoruesit shfaqet në Uebfaqe brenda 7 ditësh nga futja e tij nga Përdoruesi në formularin në Llogari dhe miratimin nga Përdoruesi.
Përdoruesi mund të përfundojë Marrëveshjen e Shërbimit në çdo kohë duke paraqitur një deklaratë të përshtatshme për Administratorin e Uebfaqes (një letër e dërguar me postë, korrier ose e-mail) me e-mail në adresën e e-mail të Uebfaqes ose me korrespondencë me Administratorin e Uebfaqes adresë.

5
Informacion mbi tërheqjen nga kontrata nga Konsumatori

Përdoruesi i cili është një Konsumator ka të drejtë të tërhiqet nga Marrëveshja për sigurimin e Shërbimit brenda 14 ditëve pa dhënë ndonjë arsye.
Afati i fundit për t’u tërhequr nga Marrëveshja për sigurimin e Shërbimit skadon pas 14 ditësh nga data e Marrëveshjes për sigurimin e Shërbimit.
Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes nga Marrëveshja e Shërbimit, Përdoruesi i cili është Konsumator është i detyruar të informojë me e-mail në adresën e-mail të Shërbimit ose me korrespondencë me Administratorin e Shërbimit për vendimin e tij për t’u tërhequr nga Marrëveshja e Shërbimit me anë të një deklarate të qartë (letër e dërguar me postë, korrier ose me e-mail).
Përdoruesi i cili është një Konsumator mund të përdorë modelin e formularit të tërheqjes nga Marrëveshja për sigurimin e Shërbimit të postuar në Uebfaqe, por nuk është i detyrueshëm.
Për të përmbushur afatin e fundit për t’u tërhequr nga Marrëveshja e Shërbimit, mjafton që Përdoruesi i cili është një Konsumator të dërgojë informacion në lidhje me ushtrimin e të drejtës së tij për t’u tërhequr nga marrëveshja para afatit të tërheqjes nga Marrëveshja për sigurimin e Shërbimi

6 §
Ankesat e përdoruesve

Përdoruesi mund të paraqesë një ankesë ose pretendim te Administratori i Uebfaqes në lidhje me ofrimin e Shërbimit, ndërsa Administratori i Uebfaqes do të marrë parasysh vetëm ankesat ose ankesat:

dorëzuar me postë në adresën e Administratorit të Uebfaqes,
marrë përmes postës elektronike në adresën e postës elektronike të Administratorit të Shërbimit [email protected]ign.de.

Përdoruesi mund të paraqesë një ankesë ose kërkesë nga përfaqësuesi dhe autorizimi duhet të bëhet me shkrim, përveç nëse ekzistojnë kushte specifike faktike që kërkojnë një formë të shkruar me konfirmim zyrtar të noterizuar ose zyrtar.
Përdoruesi është i detyruar të:

në ankesë ose ankesë, tregoni emrin dhe mbiemrin tuaj, adresën e postës elektronike (dështimi për të treguar adresën e postës elektronike do të parandalojë që Administratori i Uebfaqes të kontaktojë ankuesin dhe të marrë parasysh ankesën ose ankesën) dhe informacionin që tregon objektin e ankesës ankesën, si dhe pozicionin tuaj në lidhje me çështjen e mbuluar nga ankesa ose ankesa,
ankesa ose kërkesa duhet të shoqërohen me origjinalet ose kopjet e dokumenteve që lidhen me temën e kërkesës ose pretendimit, nëse kjo është e nevojshme për të sqaruar rrethanat përkatëse të çështjes.

Përdoruesi duhet të përpiqet të paraqesë ankesën ose pretendimin menjëherë pasi të jetë informuar për rrethanat që justifikojnë paraqitjen e saj.
Administratori i faqes në internet lë ankesa ose ankesa që nuk përmbajnë të dhëna që lejojnë identifikimin e Përdoruesit pa marrë parasysh.
Administratori i Uebsajtit, gjatë shqyrtimit të një ankese ose ankese, në mënyrë që të sqarojë të gjitha rrethanat përkatëse me të cilat ka të bëjë ankesa ose ankesa, mund të kërkojë që ankuesi të sigurojë informacion shtesë, shpjegime ose dokumente nëse:

përmbajtja e ankesës ose pretendimit nuk mund të përcaktojë si duhet objektin e saj ose pozicionin e ankuesit ose
është e nevojshme për shqyrtimin e besueshëm të ankesës ose pretendimit,

nën dhimbjen e lënies së ankesës ose ankesës të panjohur në rast se ankuesi dështon të ndërmarrë veprime ose veprime që mundësojnë shqyrtimin e ankesës ose ankesës.
Administratori i faqes në internet menjëherë, por jo më vonë se brenda 21 ditëve nga data e marrjes së ankesës ose ankesës, do t’i përgjigjet ankesës së paraqitur, e cila i përcillet ankuesit në adresën e postës elektronike nga e cila administratori i faqes në internet mori ankesën ose ankese.
Përdoruesi mund të kërkojë në çdo kohë që çështja që përbën objekt të procedurës së ankesës të zgjidhet nga një palë e tretë dhe për këtë qëllim:

aplikojnë për ndërmjetësin ose institucionet para të cilave do të zhvillohen procedurat e ndërmjetësimit me një kërkesë për të kryer ndërmjetësimin,
të aplikojë në institucionin para të cilit do të zhvillohet procedura e arbitrazhit me një kërkesë për shqyrtimin e çështjes nga gjykata e arbitrazhit,
nëse ai është konsumator, kërkoni ndihmë nga ombudsmani i duhur i konsumatorit ose subjekti tjetër që kryen funksione të ngjashme.

Në adresën http://ec.europa.eu/consumers/odr ekziston një platformë online për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet konsumatorëve dhe sipërmarrësve në nivelin e BE-së (platforma ODR). Platforma ODR është një faqe interneti interaktive dhe shumëgjuhëshe me një ndalesë për konsumatorët dhe sipërmarrësit që kërkojnë zgjidhjen jashtë gjykatës të një mosmarrëveshje në lidhje me detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga një kontratë shërbimi në internet.
Për të hequr të gjitha dyshimet, udhëzimet e përmendura në sek. 8 ose 9 më lart nuk përbën një klauzolë arbitrazhi ose një pëlqim automatik të Administratorit të Uebfaqes për të marrë pjesë në ndërmjetësim ose procedura miqësore.

7 §
E drejta e autorit

Pas marrjes së mesazhit referuar në § 4 para. 8 të Rregullave, Përdoruesi i jep Administratorit të Uebfaqes një licencë jo-ekskluzive për Artikullin dhe Përmbajtjen Grafike falas në fushat e mëposhtme të përdorimit:

në fushën e regjistrimit dhe riprodhimit të punëve – fiksimi dhe riprodhimi i kopjeve të punimeve në çdo format dhe duke përdorur ndonjë teknikë dixhitale;
brenda fushës së tregtimit të origjinalit ose kopjeve në të cilat janë regjistruar veprat – tregtimi i origjinalit ose kopjeve përmes Uebfaqes;
në fushën e shpërndarjes së punimeve në një mënyrë tjetër nga ajo e specifikuar në pikën 2 më lart – shfaqja publike në Uebfaqe, si dhe ndarja publike e punimeve në mënyrë të tillë që të gjithë të mund të kenë qasje në to në vendin dhe kohën e zgjedhur nga ata në Uebfaqe,
hyrja në memorien e kompjuterit,
të kombinojë secilën nga veprat në tërësi ose pjesërisht me punime të tjera me qëllim të shpërndarjes së përbashkët,

Licenca e përmendur në paragrafin 1. 1 më sipër, ndodh pa kufizime territoriale dhe kohore (është e pacaktuar).

8 §
Përgjegjësia

Administratori i Uebsajtit nuk është përgjegjës për problemet teknike ose kufizimet teknike në pajisjet kompjuterike, pajisjen fundore, sistemin TIK dhe infrastrukturën telekomunikuese të përdorura nga Përdoruesi, të cilat parandalojnë Përdoruesin të përdorë si duhet Uebfaqen dhe shërbimet e ofruara përmes tij.
Administratori i faqes në internet nuk është përgjegjës për:

humbja e të dhënave nga Përdoruesi e shkaktuar nga dështimi i pajisjeve, sistemit ose rrethanave të tjera që lindin për arsye që nuk i atribuohen Administratorit të Uebfaqes;
efektet e përdorimit të faqes në internet nga Përdoruesi në një mënyrë që nuk përputhet me ligjin në fuqi, dispozitat e Rregullores ose doganat e miratuara në këtë drejtim,
shpejtësia e transmetimit të të dhënave dhe kufizimet përkatëse, që rezultojnë nga rrethana teknike, teknologjike ose infrastrukturore që nuk i atribuohen Administratorit të Uebfaqes,
shkelja e të drejtave të palëve të treta përmes përmbajtjes (përfshirë grafikë) të ofruara nga Përdoruesi.

9 §
Dispozitat përfundimtare

Zgjidhja e çdo mosmarrëveshje që lind ndërmjet Administratorit të Uebfaqes dhe një Përdoruesi që nuk është Konsumator i nënshtrohet gjykatës që ka juridiksion mbi adresën e Administratorit të Uebfaqes.
Njohja e dispozitave individuale të këtyre rregulloreve në mënyrën e përcaktuar nga ligji si të pavlefshme ose joefektive, nuk ndikon në vlefshmërinë ose efektivitetin e dispozitave të mbetura të rregulloreve. Në vend të dispozitës së pavlefshme, rregulli që është më afër qëllimeve të dispozitës së pavlefshme dhe të gjitha këto rregullore do të zbatohen.
Për të shmangur çdo dyshim, Administratori i Uebfaqes i cili është vetëm një entitet që mundëson, përmes mjeteve të Uebfaqes dhe sipërfaqeve të serverit, botimin automatik dhe shfaqjen e Artikujve dhe Përmbajtjes Grafike në Uebfaqe, rezervon që nuk synon të sugjerojë në asnjë mënyrë një lidhje me markat tregtare, emrat tregtarë, prodhuesit e shenjave dhe kompanitë që janë përdorur në Uebfaqe.
Ndalohet kopjimi ose kopjimi, pjesërisht ose në tërësi, i elementeve të Uebfaqes, të cilat mbrohen nga të drejtat ekskluzive, në veçanti informacioni, përmbajtja, të dhënat, fotot, imazhet, vizatimet, ikonat, përshkrimet e produkteve dhe markave dhe çdo përmbajtja e faqes në internet.
Rregulloret aktuale janë botuar në Uebfaqe në një mënyrë që lejon ruajtjen e saj dhe rikuperimin e shumëfishtë gjatë rrjedhës së zakonshme të aktiviteteve.

Administratori i kësaj faqe në internet bën të gjitha përpjekjet për të siguruar që përmbajtja që përmbahet në të është plotësisht e saktë, megjithatë, duke pasur parasysh që disa përmbajtje mund të përkthehen nga një gjuhë tjetër nga gjuha e faqes në internet, çdo pasaktësi ose parregullsi mund të rezultojë nga përkthimi.

error: Content is protected !!